KONTAKT 52 32 47 800  |  NAPISZ DO NAS

Nowoczesne pracownie szkolne

Nasze Ekologiczne Pracownie

Szkoły i przedszkola w województwie łódzkim mogą ubiegać się o dofinansowanie na wyposażenie i pomoce dydaktyczne w ramach programu Nasze Ekologiczne Pracownie.

nasze ekologiczne pracownie

Konkurs Nasze Ekologiczne Pracownie

W Łodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów wspierających edukację ekologiczną pt. Nasze Ekologiczne Pracownie. Celem konkursu jest stworzenie na terenie placówki dedykowanego miejsca, w którym będzie można zdobywać praktyczną wiedzę z tematów przyrodniczych i ekologicznych. 

Dofinansowanie można uzyskać na projekt realizowany w ramach jednego z dwóch bloków tematycznych:

  1. zagospodarowanie wybranego obszaru na terenie placówki w celu stworzenia punktu dydaktycznego służącego do prowadzenia zajęć terenowych z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej (blok I),
  2. poprawa warunków nauczania poprzez stworzenie innowacyjnych i kreatywnych pracowni edukacyjnych w szkołach. Każda pracownia powinna zostać wyremontowana i wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt audiowizualny, aby zwiększyć atrakcyjność planowanych zajęć (blok II).

Warunki przystąpienia do konkursu

Konkurs Nasze Ekologiczne Pracownie skierowany jest do łódzkich placówek oświatowych: przedszkoli, szkół, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz uczelni wyższych. Wnioski o przystąpienie do konkursu mogą składać jednostki samorządu terytorialnego lub inne organy prowadzące.

Najważniejsze warunki przystąpienia do konkursu:

  1. Wniosek można składać na dofinansowanie tylko jednego projektu realizowanego w ramach jednego z bloków tematycznych, przy czym przedszkola mogą wnioskować tylko na projekty w ramach bloku I.
  2. Maksymalnie można uzyskać 95% dofinansowania kosztów całkowitych zgłoszonego projektu.
  3. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu nie może być niższa niż 20 000 zł i wyższa niż 60 000 zł.
  4. Fundusz zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości odpowiadającej całej lub części kwoty, o którą ubiega się Wnioskodawca.

Wnioski złożone w ramach konkursu Nasze Ekologiczne Pracownie będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Na tej podstawie przyznawane będą punkty, maksymalnie będzie można uzyskać 40 punktów. Wnioski, które uzyskają mniej niż 24 punkty będą odrzucane. O kolejności otrzymania dofinansowania od WFOSiGW będzie decydować liczba zdobytych punktów – najpierw rozpatrywane będą wnioski najwyżej ocenione.

Szczegóły dotyczące kosztów kwalifikowanych do dofinansowania w ramach poszczególnych bloków tematycznych oraz kryteria przyznawania punktów podane są w regulaminie konkursu

Harmonogram składania wniosków

Wnioski do konkursu należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w terminie od 03.06.2024 r. do 21.06.2024 r.

W imieniu placówek oświatowych wnioski składają jednostki samorządu terytorialnego lub inne organy.

Wnioski można składać tradycyjnie w formie papierowej lub formie elektronicznej (przez ePUAP).

Formularze wniosków zostaną wkrótce opublikowane na stronie łódzkiego WFOSiG. Trzymamy rękę na pulsie i też je tutaj udostępnimy!

nasze eko pracownie

Skontaktuj się z nami

Eksperci rozwiązań edukacyjnych bezpłatnie przygotują ofertę, która będzie spełniać wymogi konkursu Nasze Ekologiczne Pracownie oraz zagwarantuje stworzenie atrakcyjnego miejsca, które będzie przyciągać uczniów i oferować innowacyjne i zróżnicowane formy zdobywania wiedzy o środowisku.

magdalena mosinska

Dzień dobry, nazywam się Magdalena Mosińska i jestem ekspertem rozwiązań edukacyjnych w województwie łódzkim.