KONTAKT 52 32 47 800  |  NAPISZ DO NAS

Nowoczesne pracownie szkolne

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna staje się ważnym elementem działań każdej szkoły. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na inspirujące pomoce dydaktyczne i dodatkowe działania promujące postawy ekologiczne w Twojej szkole.

edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna - podstawowe informacje i cele programu

W ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział dodatkowe środki finansowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Te środki mają być przeznaczone na inicjatywy związane z aktywnym promowaniem postaw ekologicznych wśród uczniów i społeczności szkolnej.

Głównym celem Programu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, propagowanie wiedzy, zaangażowanie społeczne, promowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie postaw proekologicznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Program koncentruje się na tematach takich jak redukcja emisji, korzystanie z odnawialnych źródeł energii i transport o niskiej emisji, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz ochrona środowiska i odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi.

Dofinansowane zostaną działania, których celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej, poszerzanie wiedzy oraz kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, skierowane do relatywnie największej grupy odbiorców (minimum 5000 osób, w tym minimum 500 osób, które bezpośrednio uczestniczą w edukacji). W działaniach tych należy korzystać z różnorodnych narzędzi aktywnej edukacji i promocji, aby jak najefektywniej dotrzeć do swojej grupy docelowej.

Wśród zdefiniowanych w regulaminie typów projektów znajdują się: warsztaty, szkolenia, zajęcia edukacyjne, konkursy, spoty filmowe, pomoce dydaktyczne i wyposażenie.

Warunki przystąpienia do konkursu

Beneficjentami Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 1 są jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe.

Najważniejsze warunki Programu:

1. Dofinansowanie udzielane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. W ramach Programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych.
3. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Beneficjenta wynosi 150 000 zł.

Ważne! Aby uzyskać dofinansowanie, wymagane jest 10% wkładu własnego ze strony Beneficjenta.

Harmonogram składania wniosków

W każdym województwie ustalony został inny harmonogram składania wniosków w ramach Programu. Poniżej zamieszczamy aktualne informacje dostępne na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  • województwo warmińsko-mazurskie – od dnia 26.02.2024 r. do dnia 12.04.2024 r. – regulamin
  • województwo świętokrzyskie – od dnia 01.03.2024 r. do dnia 29.03.2024 r. – regulamin

Zaufaj ekspertom w branży

Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w branży, nasi eksperci przygotują dla Twojej szkoły ofertę, która spełnia założenia Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, wspierając szerzenie świadomości ekologicznej oraz rozwijając w uczniach kluczowe kompetencje przyszłości – kooperację, komunikację, krytyczne myślenie i kreatywność.

Obok inspirujących pomocy dydaktycznych oferujemy szkołom dwugodzinne ekoWarsztaty oraz spot filmowy, który ułatwi promocję idei ekologicznych w internecie

klasopracownia menu baner bonusy 2

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszego 18-letniego doświadczenia w edukacji. Pomagamy placówkom oświatowym w całej Polsce realizować zamówienia w ramach projektów rządowych.

W pierwszej edycji projektu zrealizowaliśmy aż 79 ekopracowni w całej Polsce. Nasi eksperci wiedzą jak przygotować wniosek, aby spełniał wymogi formalne i gwarantował komplet punktów dla szkoły. Skontaktuj się z opiekunem Twojego województwa.